O škole
Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Podkovářská 4 Praha 9 Vysočany nabízí jak profesionální přípravu v celé řadě uměleckořemeslných oborů, které jsou mimořádně žádané na trhu práce, tak individuální přístup a velice vstřícnou atmosféru ... více
červenec 2015
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Výchovné poradenství 2014/2015

Výchovné a kariérové poradenství a prevence nežádoucích jevů

Ing. Jitka Panenková

Telefonický kontakt:             266 311 751

Konzultační hodiny:   úterý   11.30 – 14.00 hod.  (po domluvě možno i v jiném termínu) 

 

Cíl práce:

Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost

Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky a žákyně

Připravit podmínky integrace žáků a žákyní se speciálními vzdělávacími potřebami

Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách

Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivců a třídních kolektivů

Poskytovat metodickou podporu vyučujícím

Aktivně komunikovat s rodiči i studujícími, mapovat aktuální stav

Koordinovat školní poradenské služby s dalšími poradenskými institucemi

 

V rámci prevence

-Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy

-Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů

-Metodicky vede učitele v oblasti prevence, spolupracuje s třídními učiteli a učitelkami

-Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a PPP

-Vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních

-Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti

-Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí

-Vyhledává rizikové žáky/žákyně, poskytuje jim a rodičům poradenské služby

-Prostřednictvím nástěnky informuje o zajímavých volnočasových aktivitách

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

- Individuální případová práce se studujícími v osobních problémech – dlouhodobé vedení    

 (v případě potřeby spolupráce s odbornými pracovišti)

- Prevence a řešení školního neúspěchu a záškoláctví, individuální výchovné pohovory

- Konzultace a vedení výchovných komisí se zákonnými zástupci při problémech dětí

- Podpora spolupráce třídy a třídního učitele/učitelky – dle potřeby

- Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky

- Pomoc při integraci žáků/žákyní se SPU a studujících cizinců/cizinek

 

Metodická práce a vzdělávací činnost:

- Metodická pomoc třídním učitelům/učitelkám

- Účast na pracovních poradách školy

- Koordinace poradenských služeb ve škole

 

Karierové poradenství

-Konzultace se žáky a jejich rodiči při hledání vhodného typu dalšího vzdělávání, nabídka kontaktů

 

Preventivní program k nahlédnutí zde.

Krizový plán školy – intervenční program k nahlédnutí zde.

 

Informace k MZ pro studující se specifickými potřebami vzdělávání

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 žák/žákyně podává řediteli školy nejlépe do 15.11.2014. Na konci listopadu je ředitelství školy postoupí ke zpracování maturitnímu středisku Cermat. Přeje-li si požívat přiznané úlevy – výhody žáka s SPU či zdravotním znevýhodněním i v rámci  konání MZ, musí přihlášku doložit ve stejném termínu odborným posudkem PPP nebo SPC k tomuto účelu speciálně vyhotoveným – nestačí běžné vyšetření v poradně!  Je třeba dvou návštěv na sebe navazujících a zahrnujících hromadné i individuální podrobné vyšetření aktuálního stavu. Na tomto základě pak poradna vystaví POSUDEK K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ – SPUO nebo úpravu podmínek nedoporučí. Přiznané úlevy, zejména  navýšení  časového limitu, se pak obvykle vztahují na písemnou i ústní část MZ. Studující závěrečných ročníků byli v průběhu září o této skutečnosti podrobně informováni výchovnou poradkyní školy. V případě nejasností využijte konzultačních hodin VP.

 

2015 © Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 4, 190 00 Praha 9 - Vysočany, telefon 266 311 751, www.sospodkovarska.cz
joomla template